Các Khoa, Trung Tâm, Viện và Phòng chức năng

Đảng bộ và Hội đồng

 1. Hội đồng Trường
 2. Đảng Uỷ

Các phòng

 1. Phòng Tổ chức – Hành chính
 2. Phòng Quản lý Đào tạo
 3. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên
 4. Phòng Quản lý chất lượng
 5. Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế
 6. Phòng Thanh tra
 7. Phòng Tài chính
 8. Phòng Cơ sở Vật chất
 9. Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học
 10. Phòng Tạp chí và Truyền Thông

Các khoa

 1. Khoa Toán – Tin
 2. Khoa Công nghệ Thông tin
 3. Khoa Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân
 4. Khoa Hóa học và Môi trường
 5. Khoa Sinh học
 6. Khoa Nông lâm
 7. Khoa Ngữ văn và Lịch sử
 8. Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh
 9. Khoa Du lịch
 10. Khoa Luật học
 11. Khoa Ngoại ngữ
 12. Khoa Quốc tế học
 13. Khoa Xã hội học và Công tác xã hội
 14. Khoa Sư phạm
 15. Khoa Lý luận Chính trị
 16. Khoa Giáo dục thể chất

Viện

 1. Học viện King Sejong Đà Lạt

Trung tâm

 1. Trung tâm Công nghệ thông tin
 2. Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo nguồn nhân lực
 3. Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp
 4. Trung tâm Phân tích và Kiểm định
 5. Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu
 6. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh